April 7, 2021

Tiếng Hàn cơ bản: Mẫu câu “Giống như, trông gống như”


Các mẫu câu tiếng Hàn cơ bản Danh từ + 같이/처럼 (giống như + danh từ) và Danh từ + 같이/처럼 보이다 (trông giống như + danh từ).

  1.  저 아이는 어른같이 말해요. Thằng bé nói chuyện như người lớn vậy.
  2. 이 교수님처럼 유명하고 싶어요. Tôi muốn nổi tiếng như giáo-sư Lee.
  3. 그 여자는 배우같이 예뻐요. Cô ấy đẹp như diễn viên.

**Danh từ + 같이/처럼 보이다 (trông giống như + danh từ)

  1.  그 분은 학생처럼 보여요. Anh ấy trông giống học·sinh.
  2. 저는 뭣같이 보여요? Tôi trông giống cái gì?
  3.  그는 한국 사람처럼 보이지 않아요. Anh ấy trông không giống người Hàn·Quốc.
  4. 그 사람처럼 보이고 싶어요. Tôi muốn được trông giống như anh ấy.

Nguồn: hoctienghan.cntech.vn

(Visited 7 times, 1 visits today)