December 23, 2020

Tiếng Hàn hữu ích: Học tiếng Hàn qua những câu hỏi phỏng vấn xin việc


Học tiếng Hàn qua những câu hỏi phỏng vấn xin việc.

흥미를 가지고 있는 직업이 무엇입니까?

[hong-mi-rul ka-ji-ko in-nun ji-ko-pi mu-o-sim-ni-kka]

Công việc mà bạn mong muốn có được là công việc gì?

여러분의 성격과 잘 맞습니까?

[yo-ro-bu-ne song-kyok-kwa jal mat-sum-ni-kka]

Công việc đó có phù hợp với tính cách của bạn không?

여러분이 원하는 직업은 여러분의 적성과 잘 맞습니까?

[yo-ro-bu-niwon-hanun ji-ko-pun yo-ro-bu-ne jok-song-kwa jal mat-sum-ni-kka]

Công việc này có phù hợp với năng lực của bạn không?

아니라면 어떤 일이 여러분의 적성과 잘 맞습니까?

[a-ni-ra-myon o-tton i-ri yo-ro-bu-ne jok-song-kwa jal mat-sum-ni-kka]

Nếu không, công việc như thế nào sẽ phù hợp với năng lực của bạn?

자기소개서를 쓴 적이 있습니까?

[ja-ki-so-ke-so-rul ssun jo-ki it-sum-ni-kka]

Bạn đã từng viết một lá thư giới thiệu bản thân chưa?

자기소개서에는 무슨 내용이 들어가야 한다고 생각합니까?

[ja-ki-so-ke-so-e-nun mu-sun ne-yong-i tu-ro-ka-ya han-ta-ko seng-kak-ham-ni-kka]

Theo bạn nghĩ những thông tin gì sẽ cần phải có trong thư tự giới thiệu?

여러분이 가지고 있는 경력은 어떤 직업을 가질 때 도움이 됩니까?

[yo-ro-bu-ni ka-ji-ko in-nun kyong-ryo-kun o-tton ji-ko-pul tte to-u-mi twem-ni-kka]

Những công việc nào phù hợp với kinh nghiệm bạn đã có?

취직을 위해서 무엇을 준비해야 할까요?

[jjuy-ji-kul uy-he-so mu-o-sul jun-bi-he-ya hal-kka-yo]

Những việc cần thiết phải chuẩn bị để xin việc là gì?

이력서를 쓴 적이 있습니까?

[i-ryok-so-rul ssun jo-ki it-sum-ni-kka]

Bạn đã từng viết bản lí lịch chưa?

이력서에는 어떤 내용을 쓰는 것이 좋습니까?

[i-ryok-so-e-nun o-tton ne-yong-ul ssu-nun ko-si jo-sum-ni-kka]

Theo bạn thì 1 bản lí lịch nên có nội dung như thế nào?

Nguồn: saigonvina.edu.vn

(Visited 1 times, 1 visits today)