October 21, 2020

Tiếng Trung công xưởng Đài Loan: Tiền lương, tăng ca, chức vụ trong công xưởng


Làm việc trong công xưởng có rất nhiều từ phải học, phải ghi nhớ để công việc tốt hơn và biết diễn đạt tình huống của mình. Hôm nay cùng chúng mình học 30 từ vừng đầu tiên nhé!

I. Các ngày nhỉ

1.Đi Làm / 出勤 / Chūqín./ chu chín/

2. Đơn Xin Nghỉ Ốm / 病假條 / Bìngjiàtiáo./ bing che tháo/

3. Nghỉ Cưới / 婚假 / Hūnjià./ huân che/

4. Nghỉ Đẻ / 產假 / Chǎnjià./ chản che/

5. Nghỉ Làm / 缺勤 / Quēqín./ chuê chin/

6. Nghỉ Ốm / 病假 / Bìngjià./ binh che/

7. Nghỉ Vì Việc Riêng / 事假 / Shìjià./ sư che/

II.  Tại nạn lao động, nghỉ việc, đuổi việc

9. Đuổi Việc, Sa Thải / 解僱 / Jiěgù./ chỉa cu/

10. Sự Cố Tai Nạn Lao Động / 工傷事故 / Gōngshāng shìgù./ cũng sang sư cu/

11. Tai Nạn Lao Động / 工傷 / Gōngshāng./ cung sang/
12. Tạm Thời Đuổi Việc / 臨時解僱 / Línshí jiěgù./ lín sứ chỉa cu/

13. Thất Nghiệp / 失業 / Shīyè./ sư zê/

III. Chức vụ trong xưởng

14. Tổ Ca / 班組 / Bānzǔ./ ban chủ/

15. Tổ Cải Tiến Kỹ Thuật / 技術革新小組 / Jìshù géxīn xiǎozǔ./ chi su cứa xin xéo chủ/

16. Tổ Trưởng Công Đoạn / 工段長 / Gōngduànzhǎng./ cung doan chảng/

17. Tổng Giám Đốc / 總經理 / Zǒngjīnglǐ./ chung chin lỉ/

18. Trạm Xá Nhà Máy / 工廠醫務室 / Gōngchǎng yīwùshì./ cung chảng y u sư/

19. Trưởng Phòng / 科長 / Kēzhǎng./ khưa chảng/

20. Văn Phòng Đảng Ủy / 黨委辦公室 / Dǎngwěi bàngōngshì./ táng uẩy ban cung sư/

21. Văn Phòng Đoàn Thanh Niên / 團委辦公室 / Tuánwěi bàngōngshì./ thoán uẩy ban cung sư/

22. Văn Phòng Giám Đốc / 廠長辦公室 / Chǎngzhǎng bàngōngshì./ cháng chảng ban cung sư/

23. Viện Nghiên Cứu Kỹ Thuật / 技術研究所 / Jìshù yánjiūsuǒ./ chi su zén chiêu sủa/

24. Quản Lý Chất Lượng / 品質管制 /pin zhi guǎnlǐ./ pin chư quán lỉ/
25. Quản Lý Kỹ Thuật / 技術管理 / Jìshù guǎnlǐ./ chi su quán lỉ/
26. Quản Lý Sản Xuất / 生產管理 / Shēngchǎn guǎnlǐ./ sâng chản quán lỉ/

IV. Tiền lương, tăng ca

27. Thưởng / 獎勵 / Jiǎnglì./ chẻng li/

28. Tiền Bảo Vệ Sức Khỏe / 保健費 / Bǎojiànfèi./ bẻo chiên phây/

29. Tiền Tăng Ca / 加班費 / Jiābānfèi./ che ban phây/

30. Tiền Thưởng / 獎金 / Jiǎngjīn./ chẻng chin/

 

(Visited 132 times, 1 visits today)